Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2019

Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2019 Audited financial statement of mid-year FY 2018.pdf