Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý III/2019

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý III/2019 Audited financial statement of mid-year FY 2018.pdf

Kính gửi: - Uỷ ban chứng khoán Nhà nước
Đồng kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin công bố thông tin nội dung sau đây:
- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2019 (kèm theo Công văn giải trình)

Nội dung chi tiết, kính đề nghị Quý vị xem trong tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng báo cáo.

Công bố thông tin năm 2020

Công bố thông tin năm 2019

Công bố thông tin năm 2018

Công bố thông tin năm 2017

Công bố thông tin năm 2016

Công bố thông tin năm 2015

Công bố thông tin năm 2014

Công bố thông tin năm 2013

Công bố thông tin năm 2012

Công bố thông tin năm 2011

Công bố thông tin năm 2010