Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019 Audited financial statement of mid-year FY 2018.pdf

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin công bố thông tin nội dung sau đây:

-           Báo cáo tình hình quản trị Công ty (kỳ báo cáo năm 2019)

Nội dung chi tiết, kính đề nghị Quý vị xem trong tài liệu đính kèm.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng báo cáo.