Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Audited financial statement of mid-year FY 2018.pdf

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Ngày 18/11/2019, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn CMC đã thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 18/11/2019 với các nội dung như sau:

  1. Thông qua việc từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị do có Đơn từ nhiệm, bao gồm: Ông Nguyễn Kim Cương và Ông Tạ Hoàng Linh - thành viên HĐQT.
  2. Bầu 02 thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho các thành viên từ nhiệm.

Danh sách trúng cử gồm:

-         Ông/Mr. Jeong Sam Yong

-         Ông/Mr. Suh Jae Il

Ghi chú: Nhiệm kỳ của thành viên được bầu là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Chi tiết vui lòng xem tại tài liệu đính kèm

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng thông báo.