Biên bản kiểm phiếu ý kiến cổ đông và nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 5/10/2017

Biên bản kiểm phiếu ý kiến cổ đông và nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 5/10/2017 Audited financial statement of mid-year FY 2018.pdf

CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến Quý vị cổ đông Biên bản kiểm phiếu ý kiến cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 05/10/2017 v/v Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.

 

 

Công bố thông tin năm 2021

Công bố thông tin năm 2020

Công bố thông tin năm 2019

Công bố thông tin năm 2018

Công bố thông tin năm 2017

Công bố thông tin năm 2016

Công bố thông tin năm 2015

Công bố thông tin năm 2014

Công bố thông tin năm 2013

Công bố thông tin năm 2012

Công bố thông tin năm 2011

Công bố thông tin năm 2010