CMC ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

CMC ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam Audited financial statement of mid-year FY 2018.pdf

Thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị số 24/2017/NQ-HĐQT, ngày 09/10/2017 Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã ký hợp đồng soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính các năm 2017, 2018, 2019 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam chi nhánh Hà Nội.

Trân trọng thông báo.

Công bố thông tin năm 2021

Công bố thông tin năm 2020

Công bố thông tin năm 2019

Công bố thông tin năm 2018

Công bố thông tin năm 2017

Công bố thông tin năm 2016

Công bố thông tin năm 2015

Công bố thông tin năm 2014

Công bố thông tin năm 2013

Công bố thông tin năm 2012

Công bố thông tin năm 2011

Công bố thông tin năm 2010