Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý II/2019

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý II/2019 Audited financial statement of mid-year FY 2018.pdf

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

 Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin công bố thông tin nội dung sau đây:

  • Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý II năm 2019.

Nội dung chi tiết, kính đề nghị Quý vị xem trong tài liệu đính kèm.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng báo cáo.