Công bố thông tin định kỳ - Đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ

Công bố thông tin định kỳ - Đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ Audited financial statement of mid-year FY 2018.pdf

Kính gửi:  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
                 Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội
                 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam – Chi nhánh Sở giao dịch 1
                 Nhà đầu tư mua trái phiếu của đợt phát hành                       

Liên quan đến việc công bố thông tin định kỳ phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã gửi đến Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch 01 những báo cáo định kỳ của đợt phát hành trái phiếu như sau:
- Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu
- Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 (gồm: BCTC Riêng và BCTC Hợp nhất).
Chi tiết vui lòng xem tại các tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng thông báo.

Công bố thông tin năm 2021

Công bố thông tin năm 2020

Công bố thông tin năm 2019

Công bố thông tin năm 2018

Công bố thông tin năm 2017

Công bố thông tin năm 2016

Công bố thông tin năm 2015

Công bố thông tin năm 2014

Công bố thông tin năm 2013

Công bố thông tin năm 2012

Công bố thông tin năm 2011

Công bố thông tin năm 2010