Công bố thông tin - V/v Miễn nhiệm chức vụ Phó TGĐ/GĐ Nhân sự đối với ông Nguyễn Hồng Sơn

Công bố thông tin - V/v Miễn nhiệm chức vụ Phó TGĐ/GĐ Nhân sự đối với ông Nguyễn Hồng Sơn

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh 

Ngày 31/1/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CMC đã thông qua Nghị quyết số 03/2020/NQ HDQT Vv Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc /Giám đốc Nhân sự Công ty. Theo đó: Ông Nguyễn Hồng Sơn thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc /Giám đốc Nhân sự Công ty kể từ 01/02/2020.

Nội dung chi tiết, kính đề nghị Quý vị xem trong tài liệu đính kèm.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng báo cáo.

Công bố thông tin năm 2020

Công bố thông tin năm 2019

Công bố thông tin năm 2018

Công bố thông tin năm 2017

Công bố thông tin năm 2016

Công bố thông tin năm 2015

Công bố thông tin năm 2014