Công bố thông tin - V/v Miễn nhiệm chức vụ Phó TGĐ/GĐ Nhân sự đối với ông Nguyễn Hồng Sơn

Công bố thông tin - V/v Miễn nhiệm chức vụ Phó TGĐ/GĐ Nhân sự đối với ông Nguyễn Hồng Sơn

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh 

Ngày 31/1/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CMC đã thông qua Nghị quyết số 03/2020/NQ HDQT Vv Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc /Giám đốc Nhân sự Công ty. Theo đó: Ông Nguyễn Hồng Sơn thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc /Giám đốc Nhân sự Công ty kể từ 01/02/2020.

Nội dung chi tiết, kính đề nghị Quý vị xem trong tài liệu đính kèm.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng báo cáo.