Công văn số 2061/UBCK-GSĐC của UBCKNN về việc gia hạn BCTC năm 2020

Công văn số 2061/UBCK-GSĐC của UBCKNN về việc gia hạn BCTC năm 2020 Audited financial statement of mid-year FY 2018.pdf

Kính gửi các Quý cổ đông Công ty và các cơ quan hữu quan,

Ngày 30/03/2020, CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhận được Công văn số 2061/UBCK-GSĐC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận cho CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC được gia hạn thời gian công bố BCTC cho năm tài chính 2020 (từ ngày 01/4/2020 đến ngày 31/03/2020) cụ thể như sau:

  • Thời hạn công bố BCTC Quý và BCTC soát xét quý (nếu có):  30 ngày kể từ ngày kết thúc quý, nhưng không quá 05 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét BCTC;
  • Thời hạn công bố BCTC bán niên đã được soát xét:  60 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính, nhưng không quá 05 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét BCTC.
  • Thời hạn công bố BCTC Năm đã được kiểm toán: 100 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, nhưng không quá 10 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán BCTC.

Chi tiết vui lòng xem tại tài liệu đính kèm

CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng thông báo

Công bố thông tin năm 2021

Công bố thông tin năm 2020

Công bố thông tin năm 2019

Công bố thông tin năm 2018

Công bố thông tin năm 2017

Công bố thông tin năm 2016

Công bố thông tin năm 2015

Công bố thông tin năm 2014

Công bố thông tin năm 2013

Công bố thông tin năm 2012

Công bố thông tin năm 2011

Công bố thông tin năm 2010