Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 12

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 12 Audited financial statement of mid-year FY 2018.pdf

Kính gửi:  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước
                  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Ngày 30/09/2020, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (Mã CK: CMG) đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 28/09/2020, theo đó điều chỉnh chức vụ của Ông: Nguyễn Trung Chính - Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Mục 4. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Nội dung chi tiết, kính đề nghị Quý vị xem trong tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng báo cáo.

Công bố thông tin năm 2021

Công bố thông tin năm 2020

Công bố thông tin năm 2019

Công bố thông tin năm 2018

Công bố thông tin năm 2017

Công bố thông tin năm 2016

Công bố thông tin năm 2015

Công bố thông tin năm 2014

Công bố thông tin năm 2013

Công bố thông tin năm 2012

Công bố thông tin năm 2011

Công bố thông tin năm 2010