Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Audited financial statement of mid-year FY 2018.pdf

Ngày 15/08/2017 Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC đã thông qua Kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1.      Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Thứ Sáu ngày 08/09/2017.

2.      Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến từ ngày 15/09/2017 đến hết ngày 29/09/2017.

3.            Nội dung lấy ý kiến:

3.1 Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Bổ sung ngành nghề:

Hoạt động viễn thông khác  (Mã ngành: 6190)

Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ và sản phẩm truyền thông; Kinh doanh sản phẩm và dịch vụ an toàn thông tin; Cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử.

3.2 Bổ sung ngành nghề Hoạt động viễn thông khác  (Mã ngành: 6190) vào thông tin  đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

3.3 Sửa đổi Điều lệ Công ty

Sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty: bổ sung ngành nghề Hoạt động viễn thông khác (Mã ngành: 6190) vào danh mục Lĩnh vực kinh doanh của công ty.

4.      Thông qua Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo nội dung các tài liệu đính kèm, bao gồm:

  • Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
  • Phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản;
  • Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

5.     Ủy quyền: Ủy quyền Ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch HĐQT/TGĐ Công ty:

  • Thực hiện các thủ tục theo quy định với các cơ quan chức năng.
  • Triển khai các công tác liên quan đến việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Chi tiết vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm

Công bố thông tin năm 2021

Công bố thông tin năm 2020

Công bố thông tin năm 2019

Công bố thông tin năm 2018

Công bố thông tin năm 2017

Công bố thông tin năm 2016

Công bố thông tin năm 2015

Công bố thông tin năm 2014

Công bố thông tin năm 2013

Công bố thông tin năm 2012

Công bố thông tin năm 2011

Công bố thông tin năm 2010