Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019

Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 Audited financial statement of mid-year FY 2018.pdf

Công bố thông tin năm 2021

Công bố thông tin năm 2020

Công bố thông tin năm 2019

Công bố thông tin năm 2018

Công bố thông tin năm 2017

Công bố thông tin năm 2016

Công bố thông tin năm 2015

Công bố thông tin năm 2014

Công bố thông tin năm 2013

Công bố thông tin năm 2012

Công bố thông tin năm 2011

Công bố thông tin năm 2010