Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Audited financial statement of mid-year FY 2018.pdf

Ngày 05/12/2017 Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã thực hiện báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ, theo đó số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty có sự thay đổi như sau:

  • Số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty trước thời điểm đăng ký bán cổ phiếu quỹ: 66.242.694 cổ phiếu;
  • Số cổ phiếu quỹ đã thực hiện giao dịch bán: 1.099.259 cổ phiếu;
  • Số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành: 67.341.953 cổ phiếu.

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.

Công bố thông tin năm 2021

Công bố thông tin năm 2020

Công bố thông tin năm 2019

Công bố thông tin năm 2018

Công bố thông tin năm 2017

Công bố thông tin năm 2016

Công bố thông tin năm 2015

Công bố thông tin năm 2014

Công bố thông tin năm 2013

Công bố thông tin năm 2012

Công bố thông tin năm 2011

Công bố thông tin năm 2010