Thời gian thực hiên giao dịch bán Cổ phiếu quỹ dự kiến

Thời gian thực hiên giao dịch bán Cổ phiếu quỹ dự kiến Audited financial statement of mid-year FY 2018.pdf

Ngày 23/10/2017 Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã thực hiện công bố thông tin về giao dịch bán cổ phiếu quỹ tại công văn số 132/2017/CMC. Theo yêu cầu của Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Công ty xin công bố thời gian thực hiện giao dịch dự kiến cụ thể như sau:

  • Thời gian dự kiến giao dịch: từ 03/11/2017 đến hết ngày 03/12/2017.

Nội dung chi tiết, kính đề nghị Quý vị xem trong tài liệu đính kèm.

Trân trọng.

Công bố thông tin năm 2021

Công bố thông tin năm 2020

Công bố thông tin năm 2019

Công bố thông tin năm 2018

Công bố thông tin năm 2017

Công bố thông tin năm 2016

Công bố thông tin năm 2015

Công bố thông tin năm 2014

Công bố thông tin năm 2013

Công bố thông tin năm 2012

Công bố thông tin năm 2011

Công bố thông tin năm 2010