Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 2020 - 2022

Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 2020 - 2022 Audited financial statement of mid-year FY 2018.pdf

Kính gửi:  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước
                  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị số 30/2020/NQ – HĐQT, ngày 27/10/2020, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã ký hợp đồng soát xét Báo cáo tài chính Bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm cho năm tài chính giai đoạn từ 2020 đến 2022 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Nội dung chi tiết, kính đề nghị Quý vị xem trong tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng báo cáo.

Công bố thông tin năm 2021

Công bố thông tin năm 2020

Công bố thông tin năm 2019

Công bố thông tin năm 2018

Công bố thông tin năm 2017

Công bố thông tin năm 2016

Công bố thông tin năm 2015

Công bố thông tin năm 2014

Công bố thông tin năm 2013

Công bố thông tin năm 2012

Công bố thông tin năm 2011

Công bố thông tin năm 2010