Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Audited financial statement of mid-year FY 2018.pdf

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC

Trụ sở chính: CMC Tower, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại:    0437958668                                      Fax: 0437958989

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC

Mã chứng khoán: CMG

Loại chứng khoán:  Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu                    

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2017

1. Lý do và mục đích

- Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 26/06/2017 (Thời gian chính xác công ty sẽ thông báo đến các cổ đông bằng Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông).

- Địa điểm thực hiện: CMC Tower, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Nội dung họp dự kiến:

  • Các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban kiểm soát công ty;
  • Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của công ty mẹ và hợp nhất;
  • Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
  • Kế hoạch hoạt động kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2017;
  • Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty;
  • Bảo lãnh cho các công ty thành viên vay vốn tại ngân hàng;
  • Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017;
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017;
  • Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty;
  • Các nội dung khác (nếu có).

Thông tin chi tiết, tham khảo tại đây

Công bố thông tin năm 2021

Công bố thông tin năm 2020

Công bố thông tin năm 2019

Công bố thông tin năm 2018

Công bố thông tin năm 2017

Công bố thông tin năm 2016

Công bố thông tin năm 2015

Công bố thông tin năm 2014

Công bố thông tin năm 2013

Công bố thông tin năm 2012

Công bố thông tin năm 2011

Công bố thông tin năm 2010