Thông báo về việc báo mất và xin cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần: cổ đông Nguyễn Hải Hà

Thông báo về việc báo mất và xin cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần: cổ đông Nguyễn Hải Hà Audited financial statement of mid-year FY 2018.pdf

Kính gửi Quý cổ đông và các cơ quan hữu quan​,

Ngày 01/10/2020, Ban Quan hệ cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhận được Đơn khai báo về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông có tên dưới đây:
- Họ và tên: Nguyễn Hải Hà
- CMND: 131618305 cấp ngày 22/07/1999 tại Công an tỉnh Phú Thọ
- Địa chỉ: Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ
- Số lượng cổ phần sở hữu:  1.099 cổ phần

Sau thời hạn 15 ngày kể từ ngày Công ty đăng thông báo, nếu không có khiếu nại từ bên thứ ba. Công ty sẽ thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông nêu trên.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng thông báo.

Công bố thông tin năm 2021

Công bố thông tin năm 2020

Công bố thông tin năm 2019

Công bố thông tin năm 2018

Công bố thông tin năm 2017

Công bố thông tin năm 2016

Công bố thông tin năm 2015

Công bố thông tin năm 2014

Công bố thông tin năm 2013

Công bố thông tin năm 2012

Công bố thông tin năm 2011

Công bố thông tin năm 2010