Thông báo về việc thay đổi Niêm yết và giao dịch bổ sung đối với cổ phiếu thưởng phát hành cho cổ đông hiện hữu năm 2019

Thông báo về việc thay đổi Niêm yết và giao dịch bổ sung đối với cổ phiếu thưởng phát hành cho cổ đông hiện hữu năm 2019 Audited financial statement of mid-year FY 2018.pdf

Kính gửi các Quý cổ đông Công ty và các cơ quan hữu quan

Ngày 03/9/2019, Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhận được Quyết định thay đổi niêm yết số 347/QĐ-SGDCKHCM của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, Thông báo số 1136/TB – SGD HCM về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết, Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 02/2010/GCNCP-VSD-3 của Trung tâm lưu ký chứng khoán VN. Theo đó, Công ty đã hoàn tất các thủ tục thay đổi niêm yết và giao dịch bổ sung đối với cổ phiếu thưởng phát hành cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

  • Số lượng cổ phiếu thay đổi niêm yết/đăng ký bổ sung: 2.944.656 cổ phiếu.
  • Ngày nhận lưu ký chứng khoán đăng ký bổ sung: từ ngày 28/08/2019.
  • Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 30/08/2019
  • Ngày giao dịch của chứng khoán thay đổi niêm yết: 09/09/2019

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng thông báo.

 

Công bố thông tin năm 2021

Công bố thông tin năm 2020

Công bố thông tin năm 2019

Công bố thông tin năm 2018

Công bố thông tin năm 2017

Công bố thông tin năm 2016

Công bố thông tin năm 2015

Công bố thông tin năm 2014

Công bố thông tin năm 2013

Công bố thông tin năm 2012

Công bố thông tin năm 2011

Công bố thông tin năm 2010