Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Audited financial statement of mid-year FY 2018.pdf

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 

Kính gửi:             Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC

                                               

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (mã chứng khoán: CMG) kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2017 vào thời gian và địa điểm như sau:

 

 1. Thời gian:  9h00 Thứ Hai ngày 26 tháng 06 năm 2017
 2. Địa điểm:   Phòng hội thảo, Tầng 17 CMC Tower, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 3. Nội dung họp dự kiến:
 • Các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban kiểm soát công ty;
 • Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của công ty mẹ và hợp nhất;
 • Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
 • Kế hoạch hoạt động kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2017;
 • Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty;
 • Bảo lãnh cho các công ty thành viên vay vốn tại ngân hàng;
 • Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017;
 • Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017, 2018, 2019;
 • Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty;
 • Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021;
 • Các nội dung khác (nếu có).
 1. Điều kiện tham dự:
 • Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu CMG có tên trong danh sách cổ đông ngày 02/06/2017.
 • Các cổ đông không thể tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
 1. Đăng ký tham dự đại hội:
 • Để công tác tổ chức đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước ngày 22/06/2017.
 1. Cổ đông tham dự vui lòng mang theo thư mời, chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản chính), thư mời của người ủy quyền (bản chính), chứng minh thư nhân dân của người được ủy quyền.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 

Ban Quan hệ cổ đông - Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC

 

 

Công bố thông tin năm 2021

Công bố thông tin năm 2020

Công bố thông tin năm 2019

Công bố thông tin năm 2018

Công bố thông tin năm 2017

Công bố thông tin năm 2016

Công bố thông tin năm 2015

Công bố thông tin năm 2014

Công bố thông tin năm 2013

Công bố thông tin năm 2012

Công bố thông tin năm 2011

Công bố thông tin năm 2010