Công bố thông tin năm 2012

Công bố thông tin về việc chuyển nhượng phần vốn tại CMC TI

Công bố thông tin về việc chuyển nhượng phần vốn tại CMC TI

Bổ sung Danh sách CĐNB và Người có liên quan tại Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012

Bổ sung Danh sách CĐNB và Người có liên quan tại Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012

Giải trình kết quả kinh doanh Q2/2012

Giải trình kết quả kinh doanh Q2/2012

Giải trình biến động BCTC hợp nhất năm 2011

Giải trình biến động BCTC hợp nhất năm 2011

Quyết định đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

Quyết định đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

Nghị quyết Hội đồng Quản trị về kế hoạch 2012 và cơ cấu các công ty con

Nghị quyết Hội đồng Quản trị về kế hoạch 2012 và cơ cấu các công ty con

Giải trình biến động BCTC năm tài chính 2011

Giải trình biến động BCTC năm tài chính 2011

Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012

Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012