Công bố thông tin năm 2015

Thông báo đưa cổ phiếu ra khỏi diện bị cảnh báo

Thông báo đưa cổ phiếu ra khỏi diện bị cảnh báo

Đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT - ông Trương Ngọc Lân

Đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT - ông Trương Ngọc Lân

Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 6

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 6.    

Thông báo thay đổi nhân sự Ban kiểm soát

Thông báo thay đổi nhân sự Ban kiểm soát

Chốt danh sách người sở hữu chứng khoán để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Ngày 04/6/2015 Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC đã họp và thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội ?...

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015