Công bố thông tin năm 2016

Báo cáo đánh giá cổ phiếu CMG của BSC (Tiếng Việt)

Định kỳ & Bất thường

Báo cáo đánh giá cổ phiếu CMG của BSC (Tiếng Anh)

Định kỳ & Bất thường

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản thay đổi lần thứ 7)

Ngày 25/7/2016 Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bản thay ?...

Nhân sự Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 29/6/2016 Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã họp và nhất trí thông qua những nội dung sau: - Bầu Ôn...

UBCKNN gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2016 cho CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC

Ngày 24/5/2016 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành công văn số 2787/UBCK-GSĐC chấp thuận cho CTCP Tập đoàn Công nghệ...