Công bố thông tin năm 2018

Thông báo ngày giao dịch số cổ phiếu trả cổ tức năm 2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông và các cơ quan quản lý nhà nướ...

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – Thay đổi lần 9

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông và các cơ quan quản lý nhà nướ...

Thông báo chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông chưa lưu ký

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin trân trọng thông báo đến các Quý vị cổ đông về việc chi trả cổ tức n?...

Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Ngày 26/9/2018 Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã thực hiện báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức ...

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017

Kính gửi: - Uỷ ban chứng khoán Nhà nước Đồng kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh Công ty CP Tập đoàn...

CMG: CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước Đồng kính gửi:            -  Sở Gi...

Biên bản họp và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến quý vị Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông th...

Thư mời họp và tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Kính gửi:        Quý cổ đông Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC   ...