Công bố thông tin

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý III năm 2020

Thông báo về việc thay đổi Niêm yết và giao dịch bổ sung đối với cổ phiếu thưởng phát hành cho cổ đông hiện hữu năm 2019

Kính gửi các Quý cổ đông Công ty và các cơ quan hữu quan Ngày 03/9/2019, Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhậ...

CMG: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của SAMSUNG SDS ASIA PACIFIC PTE. LTD

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước Đồng kính gửi:            -  Sở Giao ...

Báo cáo thay đổi tỉ lệ sở hữu cổ đông lớn - Công ty TNHH Đầu tư MVI

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước Đồng kính gửi:            -  Sở Giao ...

Nghị quyết HĐQT vv thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước Đồng kính gửi:            -  Sở Giao ...

CMG: Thay đổi cổ đông lớn sau đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước Đồng kính gửi:            -  Sở Giao ...

CMG: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 10

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước Đồng kính gửi:            -  Sở Giao ...

Nghị quyết HĐQT vv thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước Đồng kính gửi:            -  Sở Giao ...

Nghị quyết HĐQT vv kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước Đồng kính gửi:            -  Sở Giao ...