Công bố thông tin

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý III năm 2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt và chi trả cổ phiếu thưởng

Ngày 19/07/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhận được Thông báo số 1001/TB – SGDHCM của  Sở Giao dịch...

Xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước Đồng kính gửi:            -  Sở Giao ...

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước                             ...

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ

Kính gửi:                     Uỷ ban chứng khoán Nhà nước Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh Các Quý c?...

Công bố thông tin v.v thay đổi kế hoạch sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước                             ...

Nghị quyết HĐQT Vv phê duyệt phương án chi tiết chào bán cổ phần riêng lẻ

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước Đồng kính gửi:            -  Sở Giao ...

Nghị quyết HĐQT về kế hoạch phát hành cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chi trả cổ tức 2018 bằng tiền mặt

Kính gửi:             Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước   Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh Ngày 26/06/2019, ...

Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021

Kính gửi Quý cổ đông Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC, Như đã thông tin đến các cổ đông trước đó, ngày 10/6/2019, ?...