Công bố thông tin

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý III năm 2020

Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Hoàng Ngọc Hùng

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước Đồng kính gửi:            -  Sở Giao ...

Nghị quyết HĐQT v.v bổ sung chương trình họp ĐHCĐ 2019 về chủ trương phát hành cổ phần

Kính gửi:             Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh Ngày 24/05/2019, H??...

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 24/05/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhận được Thông báo số 742/TB – SGDHCM của  Sở Giao dịch ...

Nghị quyết HĐQT v.v tăng vốn điều lệ Công ty TNHH CMC Global

Kính gửi:             Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh Ngày 21/05/2019, H??...

Phê duyệt kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Kính gửi:             Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh Trung tâm lưu ký c...

Nghị quyết HĐQT v.v tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ và Giải pháp CMC (CMC TS)

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước Đồng kính gửi:            -  Sở Giao ...

UBCKNN gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2019 cho CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC

Ngày 09/04/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành công văn số 2290/UBCK-GSĐC chấp thuận cho CTCP Tập đoàn Công ngh?...

Nghị quyết HĐQT vv tái bổ nhiệm Giám đốc Tài chính

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước Đồng kính gửi:            -  Sở Giao ...