Công bố thông tin

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý III năm 2020

Kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước                             ...

Công bố thông tin về phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước                             ...

Nghị quyết HĐQT v.v tăng vốn điều lệ công ty CMC SI, chuyển nhượng vốn góp tại các công ty CMC Soft, CMC Infosec

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước Đồng kính gửi:            -  Sở Giao ...

Nghị quyết HĐQT v.v phê duyệt hợp đồng tư vấn đầu tư với CTCP Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán An Bình

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước Đồng kính gửi:            -  Sở Giao ...

Nghị quyết HĐQT v.v phê duyệt mục tiêu kinh doanh của Tập đoàn giai đoạn 2019-2023

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước Đồng kính gửi:            -  Sở Giao ...

Nghị quyết HĐQT v.v nhận chuyển nhượng vốn góp tại công ty CMS

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước Đồng kính gửi:            -  Sở Giao ...

Nghị quyết HĐQT v.v phê duyệt phương án phát hành trái phiếu

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước Đồng kính gửi:            -  Sở Giao ...

Thông báo ngày giao dịch số cổ phiếu trả cổ tức năm 2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông và các cơ quan quản lý nhà nướ...