Tin cổ đông

CMG: Thư mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Công bố thông tin - V/v Miễn nhiệm chức vụ Phó TGĐ/GĐ Nhân sự đối với ông Nguyễn Hồng Sơn

Công bố thông tin - V/v Miễn nhiệm chức vụ Phó TGĐ/GĐ Nhân sự đối với ông Nguyễn Hồng Sơn

Công bố thông tin - V/v Miễn nhiệm chức vụ Phó TGĐ/GĐ Nhân sự đối với ông Nguyễn Hồng Sơn

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý III/2019

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý III/2019

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019

Công bố thông tin định kỳ - Đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ

Công bố thông tin định kỳ - Đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ

Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2019

Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2019

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Công bố thông tin ngày trở thành cổ đông lớn - cổ đông PYN ELITE FUND (NON-UCITS)

Công bố thông tin ngày trở thành cổ đông lớn - cổ đông PYN ELITE FUND (NON-UCITS)

Chi trả cổ phiếu thưởng, cổ tức 2018 bằng tiền mặt cho cổ đông chưa lưu ký

Chi trả cổ phiếu thưởng, cổ tức 2018 bằng tiền mặt cho cổ đông chưa lưu ký