signed_cmc_corp_cong_bo_thong_tin_bao_cao_ket_qua_phat_hanh_cp_de_tra_co_tuc_nam_2017.pdf