24.cmg_.cbtt24h.nq_hdqt_vv_ket_qua_phat_hanh_co_phieu_tang_von_tu_nvcsh.signed.pdf