Báo cáo tài chính

Tiêu đề Tập tin Danh mục Quý Năm
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán giữa niên độ 2018 (Tiếng Anh) Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán 2019
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán giữa niên độ 2018 (Tiếng Anh) Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán 2019
CMG: Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý I năm 2019 Báo cáo tài chính Một 2019
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2019 Báo cáo tài chính Một 2019
Báo cáo tài chính tổng hợp Quý II năm 2018 Báo cáo tài chính 2018
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán 2018
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2017 Báo cáo tài chính Bốn 2017
Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Quý III/2015 (từ 01/10/2015 đến 31/12/2015) Báo cáo tài chính Ba 2016
Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quý I/2016 Báo cáo tài chính Một 2016
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2016 Báo cáo tài chính Một 2016

Trang