Thông báo của ban QHCD

Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC sửa đổi bổ sung lần thứ 13

26/09/2018

Thực hiện Nghị quyết Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 04/7/2018, CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến quý vị Điều lệ CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC bản sửa đổi, bổ sung lần 13 ngày 25/9/2018.

Vui lòng xem toàn văn điều lệ tại file đính kèm. 

CMC CORPORATION - ANNUAL REPORT - FY 2017

13/08/2018 C

Please find in the attached file hereby CMC Corporation's Annual Report FY2017. 

CMG: CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

06/08/2018 C

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

06/07/2018 B

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến Quý vị Báo cáo thường niên năm 2017.

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng thông báo.

Thư mời họp và tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

19/06/2018 T

THÔNG BÁO

MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính gửi:        Quý cổ đông Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC                          

Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị

23/04/2018

Ngày 23/04/2018, Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhận được Đơn từ nhiệm của Ông Đào Mạnh Kháng – Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

Việc từ nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị nêu trên sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC.

 

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2018

20/04/2018 B

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến Quý vị:

- Biên bản kiểm phiếu ý kiến cổ đông bang văn bản;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2018.

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng thông báo.

Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

15/03/2018 T

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến Quý vị cổ đông tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2018;

2. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông v/v Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2018;

Trang

Liên hệ

Văn phòng HĐQT
Địa chỉ. Tầng 17, CMC Tower, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: quanhecodong@cmc.com.vn
Hotline: 04.3795.8668 (ext. 8635)

Tìm chúng tôi trên Facebook