Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

26/09/2019

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

 

Ngày 26/09/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Phan Hải Linh – người có liên quan của Ông Nguyễn Hồng Sơn – Phó Tổng Giám đốc/Giám đốc Nhân sự của Công ty.

Nội dung chi tiết, kính đề nghị Quý vị xem trong tài liệu đính kèm.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng báo cáo.

Tài liệu: