Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét 2018

30/11/2018

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC xin công bố thông tin nội dung sau đây:

  • Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét 2018 (kèm theo Công văn giải trình).

Nội dung chi tiết, kính đề nghị Quý vị xem trong tài liệu đính kèm.

Trân trọng.