Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2018

30/10/2018

Kính gửi:

- Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:

- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (Mã CK: CMG) xin gửi tới Quý vị công bố thông tin về:

- Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý II năm 2018 (Giai đoạn từ 01/07/2018 - 30/9/2018) (Kèm theo Công văn giải trình)

Nội dung chi tiết, kính đề nghị Quý vị xem trong tài liệu đính kèm. Trân trọng.

Tài liệu: