Báo cáo tài chính tổng hợp Quý II năm 2018

22/10/2018

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

 

Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC xin công bố thông tin nội dung sau đây:

  • Báo cáo tài chính tổng hợp Quý II năm 2018 (giai đoạn 01/7/2018 đến 30/9/2018) và công văn giải trình kèm theo.

Nội dung chi tiết, kính đề nghị Quý vị xem trong tài liệu đính kèm.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng báo cáo.

Tài liệu: 
Quý: 
Hai