Báo cáo tài chính tổng hợp Quý IV năm 2018

22/04/2019

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC xin công bố thông tin nội dung sau đây:

  • Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý IV năm 2018 (kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/03/2019)

Nội dung chi tiết, kính đề nghị Quý vị xem trong tài liệu đính kèm.

Trân trọng.