Báo cáo thay đổi tỉ lệ sở hữu cổ đông lớn - Công ty TNHH Đầu tư MVI

26/08/2019

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

 

Ngày 23/08/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC nhận được Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Công ty TNHH Đầu tư MVI

 

Chi tiết vui lòng xem tại tài liệu đính kèm

 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng thông báo.