CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

23/08/2019

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Ngày 22/08/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã thực hiện báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ, theo đó số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty có sự thay đổi như sau:

  • Số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty trước thời điểm phát hành cổ phiếu: 74.999.866 cổ phiếu;
  • Số cổ phiếu đã phát hành: 25.000.000 cổ phiếu;
  • Số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành: 99.999.866 cổ phiếu.

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.

Tài liệu: