CMG: Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý I năm 2019

20/07/2019

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC xin công bố thông tin nội dung sau đây:

  • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý I năm 2019 (kèm theo Công văn giải trình).

Nội dung chi tiết, kính đề nghị Quý vị xem trong tài liệu đính kèm.

Trân trọng.

Tài liệu: 
Năm: 
2019
Quý: 
Một