CMG: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của SAMSUNG SDS ASIA PACIFIC PTE. LTD

27/08/2019

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

 

Ngày 27/08/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC nhận được Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của SAMSUNG SDS ASIA PACIFIC PTE. LTD

Chi tiết vui lòng xem tại tài liệu đính kèm

 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng thông báo.

Tài liệu: