CMG: CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

06/08/2018

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Ngày 05/08/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã thực hiện báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, theo đó số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty có sự thay đổi như sau:

  • Số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty trước thời điểm phát hành cổ phiếu: 72.055.210 cổ phiếu;
  • Số cổ phiếu đã phát hành: 2.944.656 cổ phiếu;
  • Số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành: 74.999.866 cổ phiếu.

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng thông báo!