CMG: Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

23/09/2019

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

 

Ngày 23/09/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhận được Đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty gồm:

  1. Ông Tạ Hoàng Linh – Thành viên Hội đồng Quản trị.
  2. Ông Nguyễn Kim Cương – Thành viên Hội đồng Quản trị.

Chi tiết vui lòng xem tại tài liệu đính kèm.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng thông báo.

Tài liệu: