Công bố thông tin phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

12/07/2019

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

                                     -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi tới quý vị Bản công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với nội dung như sau:

1. Tên cổ phiếu: Công ty Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC

2. Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông

3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 72.055.210 cổ phiếu

5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 72.055.210 cổ phiếu

6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: tối đa 2.945.616 cổ phần

8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: tối đa 29.456.160.000 đồng

9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 4,088%

10. Nguồn vốn: từ nguồn thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

11. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/7/2019

12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: cổ phần thưởng phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ

VD: Cổ đông sở hữu 10.000 cổ phần sẽ được nhận thưởng 408,8 cổ phần, trong đó số cổ phần lẻ sau dấu thập phân (0,8) sẽ bị hủy bỏ,  tổng số cổ phần cổ đông đó được nhận là 408 cổ phần

Chi tiết vui lòng xem tại bản công bố thông tin đính kèm.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng thông báo.