Công bố thông tin về phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ

14/03/2019

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

                                       -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Đồng kính gửi:             -  Các nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu của đợt phát hành

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi tới quý vị Công bố thông tin về phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ, theo đó thông tin tóm tắt về đợt phát hành trái phiếu:

1. Tên doanh nghiệp phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC

2. Loại hình doanh nghiệp:  Công ty đại chúng.

3. Tổng số lượng trái phiếu phát hành: tối đa 300 (ba trăm) Trái Phiếu.

4. Tổng giá trị phát hành: Tối đa 300.000.000.000 VND (Bằng chữ: Ba trăm tỷ Đồng)

5. Mục đích phát hành: (i) thực hiện dự án đầu tư của doanh nghiệp và (ii) tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp.

6. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 4 tháng 12 năm 2018 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

a) Kỳ hạn trái phiếu: 5 (năm) năm kể từ Ngày Phát Hành.

b) Mệnh giá: 1.000.000.000 (Một tỷ) Đồng Việt Nam/1 Trái Phiếu.

c) Loại hình trái phiếu: trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản.

d) Hình thức trái phiếu: Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, có phát hành Giấy chứng nhận sở hữu Trái Phiếu.

đ) Lãi suất danh nghĩa dự kiến: lãi suất cố định kết hợp thả nổi. Chi tiết xem tại phần 2 Mục 5. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu.

7. Mua lại: Trái Phiếu sẽ được mua lại định kỳ trước hạn theo Lịch Mua Lại hoặc mua lại trước hạn theo đề nghị của Tổ Chức Phát Hành hoặc mua lại trước hạn theo đề nghị của Người Sở Hữu Trái Phiếu. Các Trái Phiếu còn lại đang lưu hành và chưa được mua lại trước hạn sẽ được hoàn trả bằng 100% mệnh giá vào Ngày Đáo Hạn.

8. Ngày phát hành dự kiến: 29 tháng 03 năm 2019 (“Ngày Phát Hành”)

9. Giao dịch trái phiếu:

Trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, Trái Phiếu chỉ được giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. Sau thời gian nêu trên, Trái Phiếu được giao dịch không hạn chế về số lượng nhà đầu tư; trừ trường hợp Tổ Chức Phát Hành có quyết định khác.

Chi tiết vui lòng xem tại các tài liệu đính kèm.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng thông báo.

Tài liệu: 
Năm: 
2019
Quý: 
Bốn
Danh mục: 
Năm: 
2019
Quý: 
Bốn
Danh mục: 
Năm: 
2019
Quý: 
Bốn
Danh mục: