Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC sửa đổi bổ sung lần thứ 13

26/09/2018

Thực hiện Nghị quyết Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 04/7/2018, CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến quý vị Điều lệ CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC bản sửa đổi, bổ sung lần 13 ngày 25/9/2018.

Vui lòng xem toàn văn điều lệ tại file đính kèm. 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng thông báo.

Tài liệu: