Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC sửa đổi bổ sung lần thứ 15

07/08/2019

Kính gửi các Quý cổ đông Công ty và các cơ quan hữu quan

Thực hiện Nghị quyết số 32/2019/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 05/08/2019 về kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến quý vị Điều lệ CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC bản sửa đổi, bổ sung lần 15 ngày 05/08/2019, theo đó sửa đổi vốn điều lệ của công ty tại Phụ lục 01 từ 720.552.100.000 VND lên 749.998.660.000 VND.

Chi tiết vui lòng xem toàn văn điều lệ tại file đính kèm. 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng thông báo.

 

Tài liệu: