Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung lần thứ 16

29/08/2019

Kính gửi các Quý cổ đông Công ty và các cơ quan hữu quan

Thực hiện Nghị quyết số 37/2019/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 22/08/2019 về kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến quý vị Điều lệ CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC bản sửa đổi, bổ sung lần 16 ngày 22/08/2019, theo đó sửa đổi vốn điều lệ của công ty tại Phụ lục 01 từ 749.998.660.000 VND lên 999.998.660.000 VND

Chi tiết vui lòng xem toàn văn điều lệ tại file đính kèm. 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng thông báo.

Tài liệu: 
Năm: 
2019