Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Hoàng Ngọc Hùng

11/06/2019

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Ngày 10/06/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhận được Đơn từ nhiệm của Ông Hoàng Ngọc Hùng – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

Việc từ nhiệm nêu trên sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (thời gian họp dự kiến: Ngày 26/06/2019)

Nội dung chi tiết, kính đề nghị Quý vị xem trong tài liệu đính kèm.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng báo cáo.